Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
70
Hôm qua:
166
Tuần này:
70
Tháng này:
5295
Tất cả:
128894

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Ngày 01/10/2019 00:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /UBND-NN

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Đông Quang, ngày 30 tháng9 năm 2019

Kính gửi:

- Các đồng chí Trưởng thôn ;

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 28/8/2018 của UBND xã Đông Quang về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn xã năm 2019.

Qua quá trình thực hiện tiêm phòng ở các thôn từ ngày 22/9-26/9/2019 thì kết quả tiêm phòng của các thôn trong toàn xã đạt tỉ lệ thấp không hoàn thành kế hoạch huyện giao, Chủ tịch UBND xã đề nghị các trưởng thôn tổng hợp thống kê lại tổng đàn gia súc, gia cầm thực tế có trên địa bàn thôn( có bảng biểu kèm theo), danh sách các hộ có gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng nộp về UBND xã qua công chức phụ trách Nông nghiệp để UBND xã có hướng chỉ đạo tiêm phòng bổ sung

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Vp, NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Xuân Trường

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 01/10/2019 00:00:00 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /UBND-NN

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Đông Quang, ngày 30 tháng9 năm 2019

Kính gửi:

- Các đồng chí Trưởng thôn ;

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 28/8/2018 của UBND xã Đông Quang về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn xã năm 2019.

Qua quá trình thực hiện tiêm phòng ở các thôn từ ngày 22/9-26/9/2019 thì kết quả tiêm phòng của các thôn trong toàn xã đạt tỉ lệ thấp không hoàn thành kế hoạch huyện giao, Chủ tịch UBND xã đề nghị các trưởng thôn tổng hợp thống kê lại tổng đàn gia súc, gia cầm thực tế có trên địa bàn thôn( có bảng biểu kèm theo), danh sách các hộ có gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng nộp về UBND xã qua công chức phụ trách Nông nghiệp để UBND xã có hướng chỉ đạo tiêm phòng bổ sung

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Vp, NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Xuân Trường