Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
277
Tuần này:
1790
Tháng này:
6191
Tất cả:
159056

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Ngày 01/10/2019 00:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /UBND-NN

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Đông Quang, ngày 30 tháng9 năm 2019

Kính gửi:

- Các đồng chí Trưởng thôn ;

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 28/8/2018 của UBND xã Đông Quang về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn xã năm 2019.

Qua quá trình thực hiện tiêm phòng ở các thôn từ ngày 22/9-26/9/2019 thì kết quả tiêm phòng của các thôn trong toàn xã đạt tỉ lệ thấp không hoàn thành kế hoạch huyện giao, Chủ tịch UBND xã đề nghị các trưởng thôn tổng hợp thống kê lại tổng đàn gia súc, gia cầm thực tế có trên địa bàn thôn( có bảng biểu kèm theo), danh sách các hộ có gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng nộp về UBND xã qua công chức phụ trách Nông nghiệp để UBND xã có hướng chỉ đạo tiêm phòng bổ sung

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Vp, NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Xuân Trường

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 01/10/2019 00:00:00 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /UBND-NN

V/v rà soát thống kê đàn gia súc, gia cầm,để thực hiện tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2019

Đông Quang, ngày 30 tháng9 năm 2019

Kính gửi:

- Các đồng chí Trưởng thôn ;

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 28/8/2018 của UBND xã Đông Quang về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn xã năm 2019.

Qua quá trình thực hiện tiêm phòng ở các thôn từ ngày 22/9-26/9/2019 thì kết quả tiêm phòng của các thôn trong toàn xã đạt tỉ lệ thấp không hoàn thành kế hoạch huyện giao, Chủ tịch UBND xã đề nghị các trưởng thôn tổng hợp thống kê lại tổng đàn gia súc, gia cầm thực tế có trên địa bàn thôn( có bảng biểu kèm theo), danh sách các hộ có gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng nộp về UBND xã qua công chức phụ trách Nông nghiệp để UBND xã có hướng chỉ đạo tiêm phòng bổ sung

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Vp, NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Xuân Trường

Tin nóng

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).
ĐIỀU LỆ VÀ LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM Mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20/2/1947-20/2/2020)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 trên địa bàn xã Đông Quang
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đoàn xã Đông Quang triển khai xây dựng “Cổng trường sạch - đẹp- an toàn”
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các NQ của Đảng và kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025