Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
31
Hôm qua:
136
Tuần này:
319
Tháng này:
2574
Tất cả:
59337

Xây dựng nông thôn mới -những bước đi cần thay đổi

Ngày 18/09/2017 05:53:40

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công mọi hoạt động nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiệu quả ở một số địa phương còn thấp, hoạt động tuyên truyền còn nhiều hạn chế...

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã có nhiều địa phương thực hiện hiệu quả, góp phần làm chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn của địa phương, đời sống người dân nâng lên, ý thức xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư ngày càng được chú trọng thực hiện dần đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn một số địa phương chưa thực sự vào cuộc ở cả cấp ủy, chính quyền xã, thôn; công tác tuyên truyền, vận động chưa có sự chú trọng, đa dạng về hình thức, nên dù đã thực hiện chương trình này được hơn 6 năm nhưng hiệu quả thấp, một số cán bộ và một bộ phận người dân chưa hiểu đầy đủ bản chất của chương trình, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước.

vận động phát triển trang trại chăn nuôi tích cực tham gia vệ sinh môi trường.

Đối với cơ sở, người dân quanh năm chỉ gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp thì hình thức, nội dung tuyên truyền cần cụ thể, đơn giản, dễ hiểu chứ đừng “đao to búa lớn” dân khó hiểu, khó nhớ. Ví dụ như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương rất dễ đến với bà con nhưng tác dụng của phương tiện tuyên truyền này chưa thực sự được chú trọng đúng mức; hệ thống loa truyền thanh cơ sở hỏng hóc, chưa được sửa chữa kịp thời…

Công tác tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở, ngoài việc bám kế hoạch chung hàng năm của tỉnh, của huyện, của xã cần gắn với các tiêu chí cụ thể. Khi tuyên truyền, cần nói rõ người dân hiểu các công việc cụ thể, thiết thực gắn với đời sống, sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần thực hiện tốt hơn nữa đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, đặc biệt là ở cấp xã, thôn để cán bộ nhận thức đúng, đầy đủ thì mới thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân rõ ràng, hiệu quả. Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gia đình, khu dân cư văn hóa tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình thẳng thắn cá nhân, cơ quan, đơn vị yếu kém trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đây cũng là một cách tuyên truyền gián tiếp nhưng hiệu quả tác động trực tiếp rất lớn trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới -những bước đi cần thay đổi

Đăng lúc: 18/09/2017 05:53:40 (GMT+7)

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công mọi hoạt động nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiệu quả ở một số địa phương còn thấp, hoạt động tuyên truyền còn nhiều hạn chế...

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã có nhiều địa phương thực hiện hiệu quả, góp phần làm chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn của địa phương, đời sống người dân nâng lên, ý thức xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư ngày càng được chú trọng thực hiện dần đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn một số địa phương chưa thực sự vào cuộc ở cả cấp ủy, chính quyền xã, thôn; công tác tuyên truyền, vận động chưa có sự chú trọng, đa dạng về hình thức, nên dù đã thực hiện chương trình này được hơn 6 năm nhưng hiệu quả thấp, một số cán bộ và một bộ phận người dân chưa hiểu đầy đủ bản chất của chương trình, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước.

vận động phát triển trang trại chăn nuôi tích cực tham gia vệ sinh môi trường.

Đối với cơ sở, người dân quanh năm chỉ gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp thì hình thức, nội dung tuyên truyền cần cụ thể, đơn giản, dễ hiểu chứ đừng “đao to búa lớn” dân khó hiểu, khó nhớ. Ví dụ như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương rất dễ đến với bà con nhưng tác dụng của phương tiện tuyên truyền này chưa thực sự được chú trọng đúng mức; hệ thống loa truyền thanh cơ sở hỏng hóc, chưa được sửa chữa kịp thời…

Công tác tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở, ngoài việc bám kế hoạch chung hàng năm của tỉnh, của huyện, của xã cần gắn với các tiêu chí cụ thể. Khi tuyên truyền, cần nói rõ người dân hiểu các công việc cụ thể, thiết thực gắn với đời sống, sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần thực hiện tốt hơn nữa đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, đặc biệt là ở cấp xã, thôn để cán bộ nhận thức đúng, đầy đủ thì mới thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân rõ ràng, hiệu quả. Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gia đình, khu dân cư văn hóa tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình thẳng thắn cá nhân, cơ quan, đơn vị yếu kém trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đây cũng là một cách tuyên truyền gián tiếp nhưng hiệu quả tác động trực tiếp rất lớn trong xây dựng nông thôn mới.