Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Quang - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Đăng lúc: 06:30:01 09/10/2017 (GMT+7)
100%
Print

 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

 

1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

1.1. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI): Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, thiếu trách nhiệm trong công việc, xây dựng sự đoàn kết dân chủ trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Tiếp tục triển khai sâu rộng việc giáo dục rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và kiên quyết chống mọi tư tưởng cơ hội, cá nhân, bè phái, cục bộ, thực dụng, bảo thủ trong cán bộ, đảng viên. Nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, XD tác phong lối sống trong sạch, lành mạnh, đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tôn trọng kỷ cương. Nâng cao chất lượng phê bình và tự phê bình đúng người, đúng việc. Phê bình phải mang tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp sửa chữa kịp thời từ đó nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Không để tình trạng thành tích thì nhận của cá nhân, khuyết điểm đổ tại tập thể.

1.2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác tổ chức cán bộ: Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. Ngoài việc đi đào tạo, bồi dưỡng, mỗi cán bộ, công chức còn phải tự rèn luyện mình, không ngừng vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, kết hợp các độ tuổi bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Quan tâm đến công tác, chất lượng phát triển đảng viên, phấn đấu hàng năm có 80% chi bộ đạt TSVM, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng chức danh gắn với việc quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tập hợp, vận động quần chúng nhân dân. Đề cao vai trò tập thể lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tạo mọi điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát và xây dựng Đảng, Chính quyền.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, để kịp thời uốn nắn giáo dục sửa chữa, xử lý nghiêm kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Khuyến khích cán bộ đảng viên tự phê bình và tự sữa chữa khuyết điểm, kịp thời biểu dương, bảo vệ những người có tinh thần đấu tranh, tố cáo những hành vi, vi phạm.

1.4. Tăng cường công tác Dân vận, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân: Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của Chính quyền và của hệ thống chính trị ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ các lực lượng làm công tác dân vận. Tiếp tục nâng cao nhận thức quan điểm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể về công tác dân vận trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác “dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Chính quyền; phấn đấu đi đầu trong công tác cải cách hành chính, Tài nguyên môi trường; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ thôn trong cộng đồng dân cư

Thường xuyên quan tâm sâu sát đến cơ sở, phát huy đầy đủ quyền dân chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực, đời sống xã hội. HĐND phải tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và pháp luật. Nâng cao trình độ năng lực thực tiễn, mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền hạn, thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

UBND phải tăng cường vai trò quản lý, điều hành trên cơ sở cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - an ninh mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

3. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của MTTQ, đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội

MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống. Thường xuyên nắm chắc chủ trương của cấp uỷ cụ thể thành trương trình công tác, phối hợp với Chính quyền phát động các phong trào thi đua sâu rộng có chất lượng đạt hiệu quả. Làm nòng cốt trong việc vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hoá tập hợp đoàn viên, hội viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 có vị trí quan trọng. Phía trước chúng ta thời kỳ mới có nhiều thời cơ thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, song với truyền thống đoàn kết thống nhất và những tiền đề vật chất hiện có nhất định chúng ta sẽ vượt qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy nội lực, đoàn kết trên dưới một lòng, tận tâm, tận lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trở ngại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đưa quê hương ta sớm trở thành một xã giàu mạnh về mọi mặt, xứng đáng với truyền thống Đảng bộ 62 năm xây dựng và trưởng thành.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513148

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289