Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Quang - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

báo cáo Tổng kết hoạt động công tác Hội CCB năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 00:00:00 11/01/2021 (GMT+7)
100%
Print

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động công tác Hội ccb năm 2020

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 


Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020

 

I TÌNH HÌNH CHUNG

Thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong năm 2020 có những thuận lợi cơ bản là: Tình hình kinh tế, văn hóa -  xã hội ở địa phương từng bước chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng đã và đang được quan tâm đầu tư xây dựng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên và nhân dân cơ bản ổn định; chấp hành nghiêm túc các chủ chương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết khí hậu và dịch Covit 19 diễn biến phức tạp; giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống có nhiều biến động, đã tác động trực tiếp đến tâm tư, việc làm và đờì sống của nhân dân, trong đó có Hội viên CCB.

Được sự quan tâm l·nh ®¹o cña thường trực Đảng uỷ xã Đông Quang; sù chØ ®¹o trực tiếp cña thường trực Héi CCB HuyÖn §«ng S¬n; sù phèi hîp cña ChÝnh quyÒn, MTTQ, và c¸c Ban, ngµnh, ®oµn thÓ; C¸n bé, Héi viªn CCB trong toàn ®· gương mẫu, ®oµn kÕt, phÊn ®Êu thùc hiÖn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm v đã đề ra trong năm 2020; gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, Quốc phòng - An ninh của địa phương.

II. kÕt qu¶ THỰC HIỆN

1. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở

Ban Chấp hành Hội CCB xã đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Chi bộ thôn, Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện; tuyên truyền, ®éng viªn Héi viªn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong tham gia đóng góp xây dựng thôn kiểu mẫu; bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2023. Thông qua kết quả Đại Hội Đảng bộ, chi bộ và bầu cử trưởng thôn, Hội viên CCB đã được tín nhiệm tham gia BCH Đảng uỷ xã = 6/15đ/c, Hội viên CCB tham gia cấp uỷ chi bộ = 11/18 đ/c, Hội viên được bầu giữ chức vụ trưởng thôn = 6/6 đ/c; trên các cương vị công tác các đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; gãp phÇn x©y dùng, bảo vệ §¶ng, chÝnh quyÒn trong s¹ch, v÷ng m¹nh.

Thực hiện xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội đã xây dựng được 01 tủ sách pháp luật với 50 đầu sách, trao tặng cho 01 nhà văn hoá thôn, góp phần cùng nhân dân phấn đấu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đã quan tâm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; từng bước nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần nâng cao chất lượng giám sát của nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

2. Bồi dưỡng về phẩm chất và năng lực cho Hội viên

 Cán bộ Hội từ ban thường vụ đến chi hội trưởng đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác hội; các chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại là Hội viên CCB đã được tập huấn kiến thức về phát triển kinh tế trang trại, gia trại do huyện hội tổ chức; thông qua các lớp tập huấn, những kiến thức cơ bản về công tác hội, công tác phát triển kinh tế đã được các thành viên tham gia nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt trong từng lĩnh vực hoạt động

Phối  hîp cïng c¸c ngµnh, §oµn thÓ chÝnh trÞ- x· héi tæ chøc và tham gia tËp huÊn chuyÓn giao khoa häc, kü thuËt vÒ c¸c lÜnh vùc ch¨n nu«i, trång trät, ph¸t triÓn kinh tế trang trại, gia trại; Th«ng qua ®ã nhiÒu Héi viªn ®· ph¸t huy n¨ng lùc, tiÒm lùc cña b¶n th©n vµ gia ®×nh, kÕt hîp víi c¸c nguån vèn vay th«ng qua c¸c kªnh ng©n hµng, ®· t¹o ®­îc h­íng bÒn v÷ng trong phát triÓn kinh tÕ hé, tạo việc làm ổn định cho bản thân và gia đình, v­¬n lªn lµm giµu chÝnh ®¸ng;

Héi ®· lµm tèt viÖc phèi hîp cïng c¸c ban, ngµnh liªn quan, tuyên truyền  cho hội viên thùc hiÖn nghiªm tóc Ph¸p lÖnh CCB ViÖt nam, NghÞ ®Þnh 150/N§-CP cña ChÝnh phñ; hướng dẫn cho Hi viên nhận thức và giám sát việc thụ hưởng chế độ chính sách người có công theo các quyết định của thủ tướng chính phú, đảm bảo đúng đối tượng

3. Hướng dẫn hoạt động của Hội viên và vận động CCB, Cựu quân nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình, các phong trào của Hội

Triển khai và hướng dẫn cho các chi hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”; nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục, người lầm lỗi hoàn lương hoà nhập cộng đồng”; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên CCB gương mẫu chủ động đoàn kết chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”; chỉ đạo 100% chi hội nghiêm túc tổ chức triển khai và quán triệt đến hội viên CCB, Cựu quân nhân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nhiệm vụ trong chương trình phối hợp với công an; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chi bộ, về công tác phòng chống tội phạmtệ nạn xã hội ở từng thôn xóm, góp phần đẩy lùi, kiềm chế các loại tội phạm, TNXH;

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng Kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; phát động phong trào thể thao trong toàn hội; tổ chức tốt giải thi đấu bóng bàn CCB năm 2020; thông qua việc tổ chức giải thi đấu đã phát hiện được những nhân tố trong phong trào thể thao của Hội CCB, làm tiền đề xây dựng phong trào của tổ chức Hội và tham gia Đại hội TDTT của xã năm 2021

           4. Phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, Quốc phòng – An ninh ở cơ sở

 Phối hợp cùng Ban công an xã xây dựng chương trình phối hợp về thực hiện “CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”; tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên CCB và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”; chỉ đạo 100% chi hội nghiêm túc tổ chức triển khai và quán triệt đến hội viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nhiệm vụ phối hợp với công an trong tham gia phòng chống tội phạmtệ nạn xã hội; nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục 05 đối tượng (02 đối tượng tù tha về và 03 đối tượng án treo) hoàn lương hoà nhập cộng đồng; góp phần đẩy lùi, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm tại cộng đồng dân cư.

 Cùng Ban CHQS xã xây dựng chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2020; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tặng quà cho 07 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Quân sự; góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân năm 2020 của địa phương.

Trong tuyên truyền, vận động Hội viên và nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đã được hội viên và nhân dân hưởng ứng xây dựng được 2162 m tường rào thoáng, hiến 1300 m2 đất để mở rộng đường giao thông thôn xóm, làm được 1,9 km đường giao thông; trong đó: đã có 68 gia đình Hội viên CCB đã thực hiện được 1452 m tường rào thoáng; 21 gia đình hội viên CCB hiến: 645 m2 đất; trong quá trình thực hiện đã có nhiều hội viên đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, giành nhiều thời gian, tâm huyết để tuyên truyền, vận động Hội viên và nhân dân thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: hội viên Dương Văn Tuấn, Lê Ngọc Viễn, Lê Thị Nga, Lê Văn Tốt chi hội Văn Ba, Trịnh Thế Nguyên, Nguyễn Khắc Thuỷ, Nguyễn Bá Đức chi hội Minh Thành.v.v.

Trong tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào quyên góp ủng hộ, đã phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể Chính trị - xã hội tuyên truyền cho hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch côvit, may và cấp phát miễn phí cho nhân dân trong xã được 780 khẩu trang; tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch côvít: 22.500 000 đồng; tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt: 25.697 000 đồng; đặc biệt, trong ủng hộ quỹ phòng chống côvit đã có hội viên Lê Duy Nho chi hội 01 Thịnh trị ủng hộ 1.000 000đ

          Thực hiện công tác phối hợp cùng Ban thường vụ đoàn thanh niên, xây dựng và tổ chức ký kết chương trình phối hợp tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống về chủ đề “anh Bộ đội Cụ Hồ” 01 buổi với 245 thanh thiếu niên tham dự;

5. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, phát triển kinh tế gia đình.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên vay vốn tạo việc làm, phát triển kinh tế, đã có nhiều đồng chí phát huy tính năng động, sáng tạo vận dụng tốt nguồn vốn của gia đình, nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm của ngân hàng chính sách xã hội, duy trì tốt hoạt động của doanh nghiệp, trang trại, gia trại; tổ chức tốt việc sản xuất, kinh doanh, tạo được việc làm ổn định cho chính bản thân và gia đình, vươn lên làm giàu hợp pháp tại quê hương; Tiªu biÓu như: Đ/c Duy Dung, Viết Bình Chi hội 02 Thịnh Trị duy trì ổn định hoạt động doanh nghiệp đá ốp lát;  §/c Kh¾c C­¬ng Chi héi minh Thµnh, §/c V¨n Lîi Chi héi 01 §øc Th¾ng, Đ/c Văn Thanh chi hội 01 Thnh tr duy trì hoạt động trang trại, gia trại tổng hợp; Đ/c Danh Thức, Hoàng Hùng Chi hội 1 Thịnh trị duy trì ổn định mô hình trồng hoa, đào cảnh, cây cảnh, Đ/c Bá Dũng Chi hội Văn Ba phát huy tốt mô hình cơ giới hoá đồng bộ nông nghiệp .v.v.

Tõ nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ phÊn ®Êu ®i lªn cña mçi héi viªn, ®Õn nay trong Hội CCB không còn hé nghÌo, H cn nghèo còn  08/436 h = 1,8%;  Hé kh¸, giµu 172/436 h = 39,4%;

Cùng với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Hội đã phát động các Chi hội trong toàn xã tích cực xây dựng quỹ Hội, quỹ nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi Cán bộ, Hội viên CCB ốm đau, phúng viếng Hội viên qua đời, cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình; 06/06 chi hội đều phát động duy trì thường xuyên đóng góp quỹ hội, với tổng quỹ Hội hiện có: 269.700 000 đồng, đạt bình quân 620 000đ/HV; quỹ nghĩa tình đồng đội được phát động thường xuyên, đảm bảo duy trì việc thăm hỏi, động viên Hội viên đặc biệt khó khăn và phúng viếng hội viên qua đời. Trong năm qua từ BCH đến chi hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 38 lượt Hội viên đau ốm với kinh phí: 3.800 000 đồng và phúng viếng 18 Hội viên từ trần với kinh phí: 3.600 000; tiêu biểu trong xây dựng quỹ hội đó là chi hội 01 Thịnh Trị đã phát động xây dựng quỹ đạt 1 triệu đồng/ hội viên;

Thực hiện quy chế của BCH Hội CCB tỉnh Thanh Hoá về đóng góp xây dựng quỹ xoá nhà dột nát cho Hội viên CCB, BCH đã triển khai thu, nộp về huyện Hội theo đúng chỉ tiêu được giao: 6.672 000 đồng; tiêu biểu trong thực hiện đó là Chi hội 01 Thịnh trị, chi hội 2 thịnh Trị và chi hội Minh Thành hoàn thành đảm bảo theo yêu cầu, kể cả về chỉ tiêu và thời gian theo đúng quy định; thông qua phát động quỹ, đã được Hội CCB huyện Đông Sơn hỗ trợ cho 01 hội viên sửa nhà, với mức hỗ trợ 15.000 000 đồng; vận động ủng hộ đồng bào Miền trung bị bão lụt theo thư kêu gọi của BCH Hội CCB tỉnh Thanh Hoá được 2.000 000 đồng và nộp về huyện Hội đúng thời gian quy định.     

      6. Công tác xây dựng Hội

          Ngay từ đầu năm ®· thùc hiÖn tèt viÖc xây dựng, triển khai, qu¸n triÖt các ch­¬ng tr×nh, kế hoạch c«ng t¸c n¨m 2020, c¸c chỉ tiêu thi đua xây dựng Chi héi trong s¹ch v÷ng m¹nh, Héi viªn CCB g­¬ng mÉu, gia ®×nh Héi viªn CCB v¨n ho¸, trªn c¬ së ®ã các chi hội cùng ký kÕt thi ®ua, ®¨ng ký phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c ch tiªu, nhiÖm vô với tổ chức Hội cấp trên.

ChÕ ®é sinh ho¹t ca Ban thường vụ, Ban chấp hành  lu«n ®­¬c duy tr× nghiªm tóc theo đúng quy chế; công tác tổ chức sinh hoạt của các chi hội từng bước được đổi mới, đã có sự chú trọng trong xây dựng và duy trì thực hiện quy chế hoạt động của chi hội, thông qua đó nội dung và chất lượng sinh hoạt chi hội đã được nâng lên; nổi bật trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là chi hội Minh thành, chi hội 01 và 02 Thịnh trị.

          Thực hiện tốt công tác kiện toàn ban thường vụ, làm quy trình bổ xung 01 uỷ viện Ban thường vụ, chức danh phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; rà soát, điều chỉnh bổ xung quy hoạch cán bộ hội chủ chốt nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo đúng hướng dẫn của tổ chức hội cấp trên.

Thực hiện tốt phối hợp cùng uỷ Ban kiểm tra huyện Hội kiểm tra, giám sát 6/6 chi hội; thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại đối với tập thể chi hội và hội viên trong việc chấp hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam và thực hiện nghiệp vụ công tác ở từng chi hội

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại hạn chế

Từ những kết quả đả đạt được, trong năm qua vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục đó là:

1. Vai trò trách nhiệm của uỷ viên BCH chưa thực sự phát huy đúng đúng chức trách; còn có uỷ viên BCH coi các nhiệm vụ cần triển khai, thực hiện ở chi hội là của chi hội trưởng; dẫn đến còn có chi hội triển khai, quán triệt, và tổ chức, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ của chi hội chưa được thống nhất, đồng bộ

2. Chế độ sinh hoạt còn có chi hội chưa thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội, nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới, chưa thực sự phát huy được truyền thống của tổ chức Hội CCB trong tham gia các phong trào ở địa phương; đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động Hội viên tham gia xây dựng NTM, tham gia công tác VSMT

3. Còn có chi hội thu nộp các loại quỹ hội chưa đạt chỉ tiêu và thời gian theo kế hoạch; việc khắc phục những tồn tại ở chi hội sau mỗi lần kiểm tra đã được chỉ rõ nhưng sửa đổi còn chậm, ghi chép, theo dõi sổ sách và lưu giữ tài liệu chưa đạt yêu cầu

2. Nguyên nhân:

Còn có cán bộ hội nhận thức về vai trò trách nhiệm giữa uỷ viên BCH với chi hội trưởng, chi hội phó chưa đúng, chưa thực sự chú trọng tiếp thu phương pháp triển khai thực hiện các nội dung chương trình và phong trào, công tác hội

Đối lập giữa cơ chế thị trường với phụ cấp trách nhiệm của cán bộ chi hội; hiện tại chưa đảm bảo để động viên, khuyến khích cho cán bộ chi hội thực hiện nhiệm vụ

 

Phần thứ hai

Ph­¬ng h­íng THỰC HIỆN NHIỆM VỤ n¨m 2021

 

1. Phương hướng chung

         Ph¸t huy nh÷ng kết quả ®· ®¹t được, kh¾c phôc nh÷ng tồn tại, hạn chế trong năm 2020; tËp trung cñng cè, n©ng cao chÊt l­ưîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c của cán bộ héi; trên cơ sở đó, t¨ng cưêng tuyền truyền, ®éng viªn Héi viªn và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña các cấp uỷ §¶ng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tích cực tham gia các phong trào thi đua của tổ chức hội và các phong trào thi đua của địa phương. G­¬ng ­mÉu trong thùc hiÖn phong trào, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông, đặc biệt là tuyến đường trục chính của xã; góp phần hoàn thành các ch­¬ng tr×nh, môc tiªu, nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­­¬ng;

2. Chỉ tiêu chủ yếu

1-  100% cán bộ Hội và 95% Hội viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luệt của nhà nước; 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, không có “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” từ nội bộ.

2-  100% Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3-  100% cán bộ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

          4-  98% trở lên Hội viên CCB đạt hội viên gương mẫu; gia ®×nh Héi viªn CCB v¨n ho¸ ®¹t 98% trë lªn

          5-  PhÊn ®Êu kh«ng cã Héi viªn vµ ng­ưêi th©n trong gia ®×nh Héi viªn CCB vi ph¹m ph¸p luËt, vµ m¾c c¸c TNXH

6-  100% Gia đình Hội viên cam kết thực hiện “Gia đình CCB 4 không”

          7-  Xây dựng 01 mô hình điển hình tiên tiến

8-  Thực hiện kiểm tra, giám sát 6/6 chi hội

9-  Quỹ hội bình quân đạt 800 000 đồng/Hội viên trở lên

 3. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, hội viên giữ vững lập trường, quan điểm, không dao động trước mọi tình huống; nhận thức rõ âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, không để bị lợi dụng, lôi kéo; làm tốt công tác tuyên truyền đẻ hội viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

          2. Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của tổ chức hội cấp trên; xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác sát, đúng với điều kiện hoạt động của tổ chức hội; tổ chức tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và xây dựng tổ chức Hội TSVM; chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên và nhân dân để tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền có định hướng lãnh đạo, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân;

3. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế của địa phương; củng cố và duy trì hoạt động câu lạc bộ “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”; phối hợp với ngân hàng chính sách xá hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn tạo việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích tụ, chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

4. Thực hiện tốt công tác Quốc phòng - An ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì hoạt động mô hình “Nhận quản lý, giáo dục, cảm hoá đối tượng lầm lỗi hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng”; tuyên truyền, giáo dục cho hội viên nâng cao nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và tuyển gọi công dân nhập ngũ; tăng cường phối hợp với ban Công an xã giữ gìn ANTT trong các ngày lễ, tết, ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 5. Phối hợp tuyên truyền, vận động Hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; tích cực vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông, đặc biệt là tuyến đường trục chính của xã; thực hiện tốt phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”;  góp phần hoàn thành các ch­¬ng tr×nh, môc tiªu, nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­­¬ng;

6. Ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña Ban th­êng vô, BCH trong viÖc xây dựng các ch­­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch trong ho¹t ®éng phong trào, c«ng t¸c Héi; đổi mới nội dung, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt từ ban thường vụ, ban chấp hành đến các chi hội theo đúng quy chế; duy trì và thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB. T¨ng c­­êng c«ng t¸c kiÓm tra, giám sát trong hoạt động các phong trào, công tác hội; kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ chØ ®¹o kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, hạn chế; biÓu dư¬ng, khen th­ëng c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®Ó cæ vò, động viên trong hoạt động phong trµothực hiện nhiệm vụ công tác hội.

Phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết của CCB, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2021.

 

                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 đa ky

 

                                                                                               NguyÔn Danh L©m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513148

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289