Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Quang - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2013 – 2020

Đăng lúc: 00:00:00 10/07/2018 (GMT+7)
100%
Print

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Kế hoạch số 1984/ KH – BCĐ ngày 15/6/2018 của chủ tịch UBND huyện Đônng sơn về việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017 – 2020; trên địa bàn huyện ( được gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 )

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

         XÃ ĐÔNG QUANG

        BAN CHỈ ĐẠO ANTT

 
 

 


Số: 104 /KH -BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


               Đông Quang, ngày 04  tháng 07 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính,

giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến

                                      quản lý dân cư năm 2013 – 2020

 

          Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Kế hoạch số 1984/ KH – BCĐ ngày 15/6/2018 của chủ tịch UBND huyện Đônng sơn về việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017 – 2020; trên địa bàn huyện ( được gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 )

Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Đông Quang xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện thu thập thông tin về dân cư như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thu thập, xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đạt được mục tiêu của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

          - Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm trong thu thập thông tin về dân cư của địa phương .

          2. Yêu cầu:

          - Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được nêu tại Đề án, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

          - Các hoạt động phải đảm bảo tính khả thi, phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có của các tổ chức có liên quan và tình hình thực tế trên địa bàn xã trong việc triển khai Đề án.

          II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

          1. Triển khai thu thập thông tin về dân cư:

          a) Triển khai thu thập thông tin về dân cư:

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu thập thông tin.

          - Tổ chức Hội nghị triển khai thu thập thông tin về dân cư.

          - Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Cơ sở dữ liệu thu thập thông tin của công dân về dân cư, biên soạn, in ấn tài liệu và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư.

          - Đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác thu thập thông tin dân cư.

          b) Triển khai cấp số định danh cá nhân:

          - Thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.

          - Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          2. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân:

          - Rà soát, đề xuất phương án và xây dựng kế hoạch triển khai phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

          Làm tốt công tác truyền thông về Đề án 896; phối hợp với MTTQ các đoàn thể chính trị tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên thực hiện có hiệu quả trong khai báo về thông tin cá nhân.

          - Xử lý các khó khăn, vướng mắc về sai lệch thông tin của công dân khi thu thập thông tin của công dân trên địa bàn xã trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

          III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          1. Các thành viên Ban Chỉ đạo.

          - Các thành viên ban chỉ đạo được phân trên các lĩnh vực và phụ trách các thôn hướng dẫn chỉ đạo các tổ thu thập thông tin về dân cư ở thôn mình phụ trách, có hiệu quả hoàn thành đúng kế hoạch.

          - Tiến hành rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của lĩnh vực mình.

          - Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các thôn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thu thập thông tin về dân cư.

          2. MTTQ, các đoàn thể.

           - Làm tốt công tác tuyên tuyền phổ biến đến các tổ chức các thành viên, đoàn thể chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng, trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về việc kê khai thông tin cá nhân theo quy định.

           - Phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo tuyên truyền, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình các thôn thu thập thông tin của công dân, liên quan đến đoàn viên, hội viên về sai lệch thôn tin, để chỉnh sửa theo qui định. 

          3. Công an xã.

          - Làm tốt công tác tham mưu cho Đản ủy, UBND, Ban chỉ đạo xã, triển khai thu thập thông tin về dân cư; chủ động phối hợp với MTTQ, các ban ngành đoàn thể có liên quan, tuyên tuyền phổ biến đến các tổ chức các thành viên, đoàn thể chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên, việc thu thập thông tin.

          - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu thập thông tin của công dân vào bản khai.

          - Tham mưu cho BCĐ tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.Thu thập thông tin về dân cư. Chỉ đạo lực lượng công an viên phối hợp với trưởng thôn tiến hành thu thập thông tin về dân cư.

          - Tiến hành rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Công an.

          - Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện thu thập thông tin về dân cư. Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

          4. Công chức tư pháp.

                    - Đăng ký hộ tịch phối hợp với Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.

          - Tiến hành rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp.

          5. Công chức Văn hóa xã hội.

          - Phối hợp với lực lượng công an, MTTQ các ban ngành đoàn thể có liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

         - Tuyên truyền các văn bản, tài liệu của cấp trên và ban chỉ đạo về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu thập thông tin dân cư của xã trên hệ thống  truyền thanh trong thời gia thực hiện kế hoạch phát 02 lần /ngày để cán bộ nhân dân biết thực hiện.

          6.  Công chức Tài chính.

          - Bố trí ngân sách đảm bảo cho việc triển khai thực hiện kế hoạch, công tác thu thập thông tin về dân cư, thẩm định dự toán kinh phí do Công an xã lập, trình Chủ tịch UBND xã xem xét phê duyệt để thực hiện kế hoạch.

          7. Các thôn.

- Các cấp ủy thôn làm tốt công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, hiểu rõ việc thu thập thông tin về dân cư. Tạo điều kiện thuận lợi việc kê khai thông tin cá nhân để cán bộ thu thập thông tin về dân cư hoàn thành nhiệm vụ.

- Thành lập các tổ công tác  thu thập dữ liệu thông tin dân cư (mỗi thôn thành lập 01 tổ), do Công an viên là Tổ trưởng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… để triển khai thu thậpthông tin về dân cư (thời gian đến ngày 15/10/2018).

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện  từ ngày 5 đến 10/ 7/ 2018.

2.      Công tác thu thập thông tin về dân cư từ ngày 15/7 đến ngày 15 /10/2018.

3.     Tổng kết kế hoạch thu thập thông tin về dân cư 30/11/2018.

4.      Các thành viên Ban Chỉ đạo, căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được phân công

trong kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công; báo cáo kết quả hàng tháng về Ban Chỉ đạo qua ( Ban Công an xã )    

          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác thu thập thông tin về dân cư của ban chỉ đạo ANTT xã Đông Quang.

Nơi nhận:                                                                                              TRƯỞNG BAN

- BCĐ 896 huyện:để B/c

- Công an huyện: để B/c

- TT Đảng  ủy, HĐND; UBND;MTTQ xã: để chỉ đạo                                     ( Đã ký)

- Các thành viên BCĐ ANTT xã: để chỉ đạo

- Trưởng  thôn; thực hiện

- Công an xã,;thực hiện                                             

- Lưu.VP- UB                                                                                  CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                                            Lê Doãn Kính

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513148

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289